Publikacja

W 2020 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Jagielloński Segmenty dziedzictwa kulturowego – między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego, podczas której Agata przedstawiła problematykę  realizacji projektu architektoniczno–budowlanego a zaleceń konserwatorskie w odniesieniu do obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.

Publikacja ukaże się we wrześniu 2020 roku.

 

Fragment publikacji:

Istotne zmiany dotyczące gminnej ewidencji zabytków zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi w roku 2010. Jest ona spisem obiektów zabytkowych prowadzonym przez gminę. Wpis do niej jest czynnością administracyjno–techniczną. Ewidencja zabytków powinna być jednolitym wykazem obiektów i stanowić podstawę do programów opieki nad zabytkami, na szczeblu krajowym (krajowa ewidencja zabytków), wojewódzkim (wojewódzka ewidencja zabytków), i gminnym (gminna ewidencja zabytków) [Zimna-Kawecka, 28/2010, s.78].

Według art. 39 ust. 3 ustawy Prawobudowlane, uzgodnienia konserwatorskie na prace budowlane przy obiektach i na obszarach ujętych w gminnej ewidencji zabytków, ale nie wpisanych do rejestru zabytków, pozwolenie na budowę, budowę, nadbudowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ administracji architektoniczno–budowlanej, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wysuwa się wniosek, iż gminna ewidencja zabytków jest domeną, na podstawie której powstaje obowiązek uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 p.b.wojewódzki konserwator zabytków jest zobowiązany zająć stanowisko odnośnie do złożonego wniosku w ciągu 30 dni od dnia jego doręczenia, przy czym brak stanowiska wojewódzkiego konserwatora zabytków w powyższym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. W tej sytuacji zasadą jest ustanowienie domniemania zgody organu konserwatorskiego.

Istotą przedstawianego problemu jest fakt, że dana nieruchomość jest w ewidencji zabytków, co wywołuje konsekwencje prawne lub konsekwencje faktyczne dla właściciela lub posiadacza zabytku. W przypadku wpisu do rejestru zabytków właściciel lub posiadacz zabytku ma możliwość bronienia lub dochodzenia swojego interesu prawnego, a w przypadku obiektów wpisanych tylko do ewidencji zabytków jego prawa są – de facto -ograniczone.

 

Significant changes the amendment to the Act concerning monument protection and care for monuments came into effect on 5 June 2010. Changes were introduced among others into art. 19 sect. 1a which suggested to add protection of monuments from the district monument register (dmr). According to the Act, the register is to serve as a basis for monument protection programs on the state level, voivodeship and district levels. Regulations of „monument protection” is of persuasive and not prescriptive character. In the study we will emphasis on monument protection on district levels.